Hoàng hạc
Hoàng hạc

Liên hệ 091 738 2947

Giác thư bắc bộ
Giác thư bắc bộ

Liên hệ 091 738 2947

Vòi Sừng Đơn
Vòi Sừng Đơn

Liên hệ 091 738 2947

Lọng Si Môn
Lọng Si Môn

Liên hệ 091 738 2947

Lọng giầy
Lọng giầy

Liên hệ 091 738 2947

Giáng Hương
Giáng Hương

Liên hệ 091 738 2947

Hoàng Yến Tím
Hoàng Yến Tím

Liên hệ 091 738 2947

Giải Thùy Sapa
Giải Thùy Sapa

Liên hệ 091 738 2947

Hổ Bì (Staurochilus)
Hổ Bì (Staurochilus)

Liên hệ 091 738 2947

Chu Đinh ( Spathoglottis)
Chu Đinh ( Spathoglottis)

Liên hệ 091 738 2947

 Ngọc Điểm (Rhynchostylis)
Ngọc Điểm (Rhynchostylis)

Liên hệ 091 738 2947

Phượng Vỹ (Renanthera)
Phượng Vỹ (Renanthera)

Liên hệ 091 738 2947

Học Đính (Phaius)
Học Đính (Phaius)

Liên hệ 091 738 2947

Nữ Hài (Paphiopedilum)
Nữ Hài (Paphiopedilum)

Liên hệ 091 738 2947

Đăng Lan (Dendobium)
Đăng Lan (Dendobium)

Liên hệ 091 738 2947

 Kiếm Lan (Cymbidium)
Kiếm Lan (Cymbidium)

Liên hệ 091 738 2947

Thanh Đạm (Coelogyne )
Thanh Đạm (Coelogyne )

Liên hệ 091 738 2947

Chrisstensonia Vietnamica
Chrisstensonia Vietnamica

Liên hệ 091 738 2947

Kiều lan (Calanthe)
Kiều lan (Calanthe)

Liên hệ 091 738 2947

Giáng Hương (Aerides)
Giáng Hương (Aerides)

Liên hệ 091 738 2947

Phong Lan Dendrobium chrysotoxum
Phong Lan Dendrobium chrysotoxum

Liên hệ 091 738 2947

Phong lan Ascocentrum miniatum
Phong lan Ascocentrum miniatum

Liên hệ 091 738 2947